VERKOOPSVOORWAARDEN - BERTON KOELTECHNIEK bvba

1. Algemene voorwaarden :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, behoudens wijzigingen welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Ingeval van andersluidende, schriftelijke overeenkomst zal alleen voor de punten waarvoor uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn afgesloten, worden afgeweken van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De punten niet vervat in de schriftelijke overeenkomsten worden geacht deze te zijn vermeld in onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden en derhalve uitdrukkelijk aanvaard. Wij verwerpen alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere bescheiden uitgaande van de klanten, behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst.

2. Bestelling :

Opdracht c.q. bestelling door koper houdt erkenning in van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
Offertes van BERTON KOELTECHNIEK BVBA zijn steeds vrijblijvend. BERTON KOELTECHNIEK BVBA is pas door een bestelling gebonden nadat de opdracht uitdrukkelijk is aanvaard door de zaakvoerder. De offertes gemaakt door onze agenten en/of vertegenwoordigers verbinden onze maatschappij niet, tenzij na schriftelijke bevestiging van de directie. Onze offertes zijn steeds benaderend.
De bestelling is onherroepelijk voor de koper, en kan niet vernietigd worden na de aanvaarding, tenzij BERTON KOELTECHNIEK BVBA zich met de annulering akkoord verklaart, waarbij de annulering kosten, met een minimum van 35 % van het bedrag der bestelling, zullen verschuldigd zijn.
Al onze offertes en prijzen dienen te worden verstaan exclusief taksen. De belasting op de toegevoegde waarde en alle andere van kracht zijnde taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn ten laste van de koper.

3. Prijs :

Prijsverhogingen onafhankelijk van onze wil zullen door ons mogen doorgerekend worden, met recht nochtans voor de koper om, ten laatste op de leveringsdatum, van de koop af te zien, voor zover de prijsstijging meer dan 30% bedraagt, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de gecontracteerde prijs.

4. Betalingsvoorwaarden :

Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, ter maatschappelijke zetel, binnen de 8 dagen na factuurdatum, behoudens er uitdrukkelijk en schriftelijke andere betalingstermijnen werden overeengekomen. Bij laattijdige betaling mogen de leveringen en diensten worden geschorst zonder dat dit in hoofde van de wederpartij aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. Bovendien zullen bij wanbetaling van één factuur op haar vervaldag, alle nog openstaande facturen van rechtswege komen te vervallen en opeisbaar worden, terwijl alle voorheen toegestane betalingstermijnen, van welke aar ook, vervallen. In de forfaitaire schadevergoeding zijn de gerechtskosten en verwijlintresten niet inbegrepen.
Bij niet-betaling op de vervaldag van een verschuldigd bedrag, is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 250€, onverminderd een intrest op het verschuldigd gebleven bedrag gelijk aan 1% per begonnen maand. Bij verdiscontering van wissels komen de discontokosten ten laste van de koper, terwijl het gebruik van handelseffecten of andere betalingsregelingen nooit schuldvernieuwing kan meebrengen.

5. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door ons geleverde goederen blijven in toepassing van art. 101 van de faillissementswet onze eigendom tot aan de volledige betaling ervan, in weerwil van artikel 1582 e.v. B.W.. Dit beding is essentieel en verzaking eraan wordt niet vermoed.
Het risico, van elke aard ook, is vanaf de levering evenwel integraal ten laste van de koper.
Bij niet-tijdige betaling zal de BVBA BERTON KOELTECHNIEK gerechtigd zijn en wordt zij gemachtigd alle niet-betaalde geleverde goederen terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden en in welke staat van verwerking ook, tegen facturatie van transport- en uitbraakkosten, zonder dat de koper hierdoor van de aankoop ontslagen wordt.
Voor volledige betaling is het de koper uitdrukkelijk verboden de aangekochte goederen te verkopen of in pand te geven aan derden.

6. Leveringstermijnen.

De leveringstermijnen, behoudens indien zeer uitdrukkelijk tussen partijen bepaald, zijn bij benadering opgegeven. Zij worden te goeder trouw nageleefd, en kunnen nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling of verbreking van de verkoop. BVBA BERTON KOELTECHNIEK zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt in hoofde van haar leveranciers of fabrikanten.

7. Waarborg.

De geleverde toestellen vallen onder de waarborg van de fabrikant ervan. BVBA BERTON KOELTECHNIEK kan nooit gehouden zijn tot een grotere dan deze fabriekswaarborg.
Klachten nopens gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd gemeld van zodra zij aan de koper bekend worden.
BVBA BERTON KOELTECHNIEK zal nooit kunnen gehouden zijn tot meer dan de vervanging tegen inlevering van defecte stukken. Zij is niet aansprakelijk voor welk danige schadevergoeding, betaling of terugbetaling met betrekking tot de verkochte goederen of met betrekking tot rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, winstderving, beschadigde koopwaar, etc… De koper zal zich dienaangaande zelf voldoende laten verzekeren.
Zonder de schriftelijke toestemming van BVBA BERTON KOELTECHNIEK mogen de verkochte goederen nooit worden teruggezonden. Toestemming tot terugzending geldt geenszins als erkenning van gebreken.
De waarborg verliest elke uitwerking in geval van overmacht, bij verkeerde behandeling of verkeerd gebruik, of ingeval van demontage of herstellingen door derden, niet aangesteld, van BVBA BERTON KOELTECHNIEK.

8. Geschillen.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Brugge bevoegd.
Alleen het Belgisch recht is van toepassing op al onze verkopen, ook deze met betrekking tot het buitenland, en wat ook de inkoopvoorwaarden mogen zijn van de buitenlandse klant.

© 2019-2020 Berton Koeltechniek bvba